is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van kat ap h arm ion. Si

tellen van de heilige gebeurdtenisfen, door Jofeph en Maria verhaeld, doch welke zy niet verftaen hadden. (Heden hoore ik een van hun, fchoon zacht en als voor zich zeiven, zingen: „ Eere ,, zy God enz.)

lk viel ras in flaep. Vervolgens droomde ik, dat ik my bevond in de zael van Herodes , waer in wy geweest waren. Hy zag ons vol woede en gramfchap aen. Daer ftond een krygsknecht met een bloot zwaerd, wien hy in grammen moede en met een donderende ftem eenige bevelen gaf, welke ik echter niet verftond. Wy vertrokken , (dus droomde ik verder) en een engelachtig fchoon man zettcdezich byons op den wagen, en zei: „ geloofd zy „ Jezus de Koning! ik ben van den Heere gezon„ den , en moet uw Wegwyzer zyn." Wel dra kwamen wy aen eene wegfcheiding of tweefprong ; en hy beduidde, dat men links af moest; zeggende : „De Eeuwige fpreekt: Keert niet weder nat 3, Herodes, zyn hart is valsch,hy zal zich verzetten „ tegen den Heere en zynen Gezalfden." Enterftond daerop toonde zich deze Reisgenoot in zyne Heerlykheit en verdween. — Zoo hebbe ik nog nooit gedroomd. Waken is hier by Hechts droomerf; zoo zeker, zoo duidlyk was my deze droom; zoo diep is die in myn gemoed geprent. Het moet eene Godlyke waerfchouwing wezen. Ik kan my zeiven niet wederhouden, dezeu droom te overwegen, werd geheel wakker , en dacht ter-

i. deel. F ftond?