is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der lotgevallen van Pichegru, Barthelemy, Villot, Aubry, Dossonville, Le Tellier, La Rue en Ramel, uitgebannenen uit Frankrijk naar Guijane, na den [...] 4 sept{r}. 1797.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevoegen, van wiens vertrouwen men niet verzekerd ware, maar deze knaap was overgegeven baldadig en flegt, hij hoonde Ducoudray en deed hem allerhande verdriet aan; deze klaagde 'er over aan Freta, die den neger deed arresteeren en naar Caijenne terug zond; terftond werd Freta van Jeannet terug ontboden, die A i m é weder diens plaats liet vervullen, en last gaf den neger weder naar 't fort te brengen: L o d e w y k kwam terug, baldadiger dan-ooit, en diende Ducoudray tegen wil en dank.

Wij waren niet te onvreden dat de Heer Freta het bevel over 't fort aan een ander overgaf, het zoude ons zeer fmcrtclijk gevallen zijn, hem, door onze vlucht, aan onaangenaamheden blootteftellen.

Zie hier hoe de Commandant Ai mé zich bij zijne terugkomst gedroeg. Ik heb reeds gefprokcn van de verbindtenis van den Abt Brothier met BillaudVarennes; het gedrag diens priesters belgde ons daaglijks al meer cn meer, hij fprak niet dan van wraak, van bloed en van 't nieuwe fchrikbewind, 't welk, volgens zijn zeggen, de tegenomwenteling moest bewerken, wij maakten des eenige aanmerkingen op zijn wraakgeroep. Hij, antwoordde juist als de befaamde revolutionaire doctor, tü wat raakt mij 't aantal menfehen, als de zoort maar in wezen blijft; hij verzon de ijsfelijkftelastcringen cn fpuuwde vuur en vlam tegen de ganfche wereld.

Wij