is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^6 HISTORIE

Bof'K Dichters van dat land Selvk met die van Prent vence' die toen in grooter naam waren. De KoHoofDST.ning befchermde ze opendlyk, om dat hy 'er gewichtige diensten in de Oorlogen, die hy hadt uitgeftaan, van ontvangen hadt. Hy beval Ze dervende aan; maar men dacht hun geen grooter dienst te kunnen doen, dan ze tot het Christendom over te haaien. Om dan de vervolping te verydelen, beloofden zy van Godsdienst te veranderen , met vryheid van met Dochters van goede huizen, en van doorluchtige geflachten van Napels in den echt te treeden.

Al de waereld was bedroogen in deeze fchynbelofte, uitgenomen de Kerkelyken, die zich niet veel bekreunen voor wat prys zy geveinsde bekeeringen koopen. De Jood was verwonderd, dat men"" hem toeftondt het geen hy eischtc men moest 'er nogthans mede door, en Christen worden. Men was weinig minder verwonderd, toen men verfcheiden Huwelyken zag, die onder begunstiging van een zoo versch en verdacht Christendom geéhiedden. Zy, die geen kans zagen, om een huwelyk te doen, keerden weder tot hunnen voorigen Godsdienst.

Een Monnik van Frany befloot, om ze daar over te ftraffen, en tot dat einde verborg hy een kruis onder den mesthoop, cn befchuldigde een Jood van de Stad van zulks gedaan te hebben. 'Er was niet meer noodig, om het Volk gaande te maaken; het floeg aan het muitenden bragt alle de geenen, die het kon vinden, om het leeven. De oproer fioeg van Frany naa Napels

over.