is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 246 3

§. 23. Wat

aan de Getuigen voor derzelver verhoor zal worden voorgehouden.

§. 24. Hoe

Getuigen te hooren en

kchy als getuige geroepen is, redenen voordraagt, 0111 welke hy meent daartoe naar Rechten niet verpligt te zyn, en die redenen by Commisfarisfen^ (die, daaromtrent verfchillende, een derde Lid van den Raad of Rechtbank, daartoe aan de beurt zynde, by zich zullen verzoeken ,) onvoldoende geoordeeld worden , zullen zy, ten verzoeke van den Publieken Aanklaager , volgends Formulier Litt. U, denzelven verleenen permisfie, om dien Gedaagden in Civiele doch befloten Gyzeling te ftellen op deszelfs eigen kosten.

Art. 23.

Commisfarisfen zullen voor den aanvang van het Verhoor, aan ieder Getuigen ernftig voorhouden deszelfs verplichting om dc zuivere waarheid te zeggen, zonder ietwes te veizwaaren of te vergrooten, maar ook zonder iets te verligtcn, verkleinen, ontveinzen of verzwygen; — hen voords erinneren het gewicht van den Eed , met de gevolgen des meinëeds, en ftraffen van alle valfch getuignis; en dat, wanneer de Rechter na hunne gegeven antwoorden , zal goedvinden hen daarop den Eed aftenemen , zy dan daar mede ook zullen verklaaren en bevestigen niet aÈeen dat zy waarheid gezegd hebben, maar ook dat zy alles gezegd hebben, wat zy van de zaak wisten.

En zullen dienvolgends Commisfarisfen zorgen, dat, behalven de fpcciaale Vraagen aan de Getuigen gedaan, aan dezelven, by het einde van 't Verhoor, altyd nog werde afgevraagd , of hun betrcklyk tot de zaak waar over zy gehoord zyn, nog iets bewust is, waaraan dejuftitie zou kunnen gelegen zyn. Art. 24.

Wanneer de Gedaagde bereid is als Getuige te antwoorden, zal door een der Commisfarisfen, in 't byvve-zfin van den Publieken

Aaa«