is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H7 )

Aanklager, elk Vraag-poinct aan hem voor gehouden, en deszelfs antwoord, ('t wel de Getuige niet zal mogen uit een Papier voor 'lezen i maar verplicht zal zyn uit zyn hoofd naar zyn beste geheugen, by monde te ge ven) altyd in de eerfte perfoon, zoo als h; gefproken heeft, en zoo veel doenlyk me zyne eigene woorden, en met de minst mo gelyke verandering van ftyl of uitdrukkingen door denzelfden Commisfaris worden ge fchrevcn op een afzonderlyk ftuk papier, 'i welk hy aan zyn Mede-Commisfaris zal ver toonen, die, na 't zelve goedgekeurd, ot, 'er eenige misftelling in ontdekkende, zulks aan den eerstgemelden Commisfaris fcliriftelyk aangewezen en verbeterd te hebben, dal papier aan den Secretaris zal overhandigen, bm door hem te worden in 't nette gefchreyen, terwyl inmiddels met de tweede en vol. gen de Vraagen op dezelfde wye zal wordert voordgegaan;

Art. 2$.

Wanneer aan den Publieken Aanklaager, of aan één der Commisfarisfen, uit des Getuigens antwoorden voorkomt, dat de Vraagpoinéten veranderd of vermeerderd behooren te worden, zal daarover mede geen mondgefprek in tegenwoordigheid van den Getuigen worden gehouden, maar den Publieken Aanklaager of denCommisfaris die verandering of by voeging, welke hy noodig oordeelt , in gefchrifte gefteld en aan Commisfarisfen overhandigd of vertoond worden, om, zoo dezelve zulks goedkeuren, den Getuigen daarop mede te hooren: Art 26.

Na het eindigen van elk Verhoor, zal de Secretaris de gedaane Vraagen, en in't net gefchreven antwoorden, duidelyk en langfaam voorlezen; waarna de Getuige, dezelve y löor hem goedgekeurd , of volgends' zyne

- derzelver

t antwoorden ^

- in gefchrift% , te ftellen'.

r t

§. 25. Boe de Vraag- t poinden, dei noods, te ver ander enof te verbeteren'.

$. 26. Di

antwoorden . voor te kezen en te doen ondertsekentnl