is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 251 5

. Art' 35Alle informatiën, niet vooreen Gerechts hof of Burgerlyke Rechtbank binnen deezi Republiek of voor een daartoe bevoegd Col legie of Ambtenaar buiten 'sLands, belegc zynde, zullen alleenlyk worden gehouder voor bloote onderhandfche informatiën , waarop geene Apprehenfie noch Dagvaarding in Perfoon , maar alleenlyk gewoone Citatie, mag worden verleend.

VAN !t verleenen van een CRIMINEB '

len Rechts - ingang.

Art. 36.

Iemand ontdekkende of vermoedende dat ten zynen laste door een Publiek Aankla ger wordt geïnformeerd, en willende voorko men, dat tegen hem eene Crimineele Rechts ingang verzogt of verleend worde, zal ziel by Request aan den Rechter, by wien dk Publieke Aanklaager fungeert, mogen vervoegen , met overgifte van zoodanige ftukken. aN hy vermeent tot bewys zyner onfchuld te kunnen dienen , en opgave der naamen en woonplaatfen van alle Perfoonen, die hy verzoekt als getuigen ter zyner requifitie en kosten te worden gehoord , op de Vraagpoinften door hem ten dien einde ontworpen.'

Art. 37.

Welk verzoek de Rechter zal verleenen, en 't zelve Request en Bylagen ftellen in handen van Commisfarisfen, om , na onderzoek en goedkeuring dier Vraagpoincten , die Getuigen voor zich te doen verfchynen en daarop te hooren, in gelyker voege als hier voor Art. 24. tot 29. en 34. ten opzichten der Getuigen van den Publieken Aanklager is vastgefteld.

Q 3 Art. 38,

1 $. 36. Mid' del om zulks , ' zoo mogelyk, ' voortekomen.

%. 37- De ten dien einde opgegeven Getuigen ie hooren.

■ s- 35. op

'. informatiën

■ welke niet Gerechtelyk belegd zyn,

f'een Appreenfte noch Dagvaarding in Perfoon te verleenen.