is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs voor ouders, leermeesters en opvoeders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 ONDERSCHEIDENE NEDERDUITSCHE

de vaardigheid in het goed fchrijven te doen verkrijgen, daar bij blote opgaven een vlijtig maar zwak leerling zich pijnt, en zich nogthans niet weet te helpen, terwijl de fnapper het eerfte, 't welk hem voorden geest komt, ter neder fchrijft, en met fchone zegswijzen opfiert; de listige uit het een of ander boek iets ontleent, en ten minften dikwijls hier ontdekt wordt; en de goede leerling zelf gevaar loopt, een fnapper te worden. Op zulke voorbereidende oefeningen, op zulk gemeenfchappelijk bearbeiden volge nu eerst &de eigenlijke zelfsvervaardiging van verfchillende foorten van fchriftelijke opftellen en ook hier houde de leraar in de opgaven en hare trapswijze opklimming beftendig den ouderdom, den kring van denkbeelden en de verdere befchaving zijner kwekelingen in het oog.

Aanm. Ziet hier voor/lagen tot verfchillende foorten van fchriftelijke opftellen, van de ligtfte tot de zwaarfte.

a) Korte fpreuken.

b) Beantwoording van korte vragen, over welker inhoud met de kinderen gefproken is.

. O Ligte befchrijvingcn van dingen, welke zij gezien, gehoord, ondervonden hebben , dit fcherpt te gelijk den' geest van opmerking, b. v. op ene wandeling.

d) Uitbreidingen en verfchillende voordragten van opgegevene voorlldlen. B. V. de opgave is; het voorllel: de winter is nabij, op verfchillende wijzen fchriftelijk of mondeling uit te drukken, of het denkbeeld, ik verheug vüj over de leute, achtmaal met andere woorden te zéggeil, en altijd enen anderen grond aan te voeren.

ij Uit-