is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs voor ouders, leermeesters en opvoeders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STIJLOEFENINGEN. t)g

ej Uitvoerige befchrij vingen van zinnelijke voorwerpen , van enen tuin, een gemakkelijk huis, ene landftreek.

f) Oplosfingen van raadzelen — Charaden enz.

g) Langere verhalen van gelezene of gehoorde gefchiedenisfen.

h) Brieven. Hier bij valt nog in 't bijzonder aantemerken:

<0 De eerfte brieven, welke men laat fchrijven, moeten ant» woorden zijn Men geeft enen brief' op. Deze geefc den loop des antwoords aan, en is te gelijk ene aanleiding, hoe men fchrijven moet.

fè) De leraar moet in den beginne den toeftand, waarin de brief zal gefchreven worden, zo na mogelijk bepalen, en dezelve moet van dien aart zijn, dat de leerling zich daarin verplaatfen kan. De gewone vriendfebapsbetuigingen, gelukwenfchingen enz. brengen enen laffen fmaak en eeuwige herhaalingen, voort. — Affcheid van den enen fchoolvriend aan den anderen — van enen in den krijg gaanden zoon Een oudere broeder meldt zijnen ouderen den dood des jongeren enz.

jO Eerst later moet men tot ftaatfle- of handelbrieven en dergelijke overgaan, en het noodzakelijkfte van de Radhuis» woorden opgeven. Nauwkeurig moet ook dit, gelijk de uiterlijke inrichting , zeker geleerd worden , want men beoordeelt iemand zeer ligt naar zijne brieven. Ook zijn zij in de daad een thermometer des gevocls voor het welvoegelijke, b. v. in de verfchillende behandeling van peifonen , aan wien men vriendfehap en dezulken , aan wien men achting of eerbied fchuldig is. Jonge lieden , die daarop niet opmerkzaam zijn gemaakt , plegen alle menfehen zonder onderfcheid, ook zulken die hunne vaders en grootvaders zijn konden, — waarilji! vriendin, of zich zeiven, hunne toegenegenfte vrienden te noemen.

*j Regelen omtrent liet fchrijven van brieven kunnen hunne

nut.