is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs voor ouders, leermeesters en opvoeders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nederduitsche stijloefeningen; o?

bepaald, vooral niet zo algemeen, dat men daarover een' boek kon fchrijven , b. v. De voortreffelijkheid der deügd — van de grootheid des gecstes — over den krijg enz. — Mag men onwaarheid fpreken, om enen vriend te redden? —• Kan flimheid met eerlijkheid beftaan,?

u) Verbeteringen van zeer Hechte opflellen, brieven, redevoeringen, welke men den leerlingen dicteert , of in de handen heeft gegeven. De oudere handleidingen tot de redekunst en ook vele nieuwe Ichriften vervatten gehele plaatfen ter aanwijzing, hoe men hier fchrijven moete.

v) Proeven van korte redenvoeringen —> in 't eerst bij vooronderfleldè gelegenheden, b. v. Aanipraafc aan enen rechter —• aan een verdienftelijk man bij zekere plegtigbeid — aan enen onverzoenlijken <—• wat al Johanna Graij of Oldenbarnevcld voor hunne tcrcchtflelling hadden kunnen zeggen. Hoe Brutus den dood van Gsefar had kunnen verdedigen enz.

w) Vindt men aanleg tot het beoefenen der dichtkunst, 20 moet dezelve aangekweekt worden. Het is ene fchone , den fmaak vormende bezigheid, tegen welke nieuwe^ re fchrijvers over de opvoedingsleer zonder grond geijverd hebben. Villen wij dan het gevoel der Jeugd verflikken' , en door wijsgeerte of Maatkunde doden , ötii dat misfchien enige jonge dichters tot ene dwaze gevoeligheid en verkwisting vervallen zijn ^ en niets' geleerd hebben, of om dat het maken van verfeu enige jónge' Oeisjes en vrouwen tot buitenfporigé denkbeelden en daden vervoerd heeft? —■ Of moet alles op voordeel eti geldgewin berekend worden? Voorwaar

Haec nnimos aerugo & cura peculi

Gum femel imbuerir, defpera carmina èngi

Posfe linenda cedro & levi fervanda cuprésfo;

llorai»

ïïé Deèl. G I ifg,