is toegevoegd aan je favorieten.

Uitbreiding van den grooten catholyken catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE H SACRAMENTEN. gil

A. Neen; men kan niet trouwen met ongedoopten, met gehuwden, met geeftelyke perfoonen, die eene van de groote wyding en ontvangen hebben; met onze bloedverwanten tot in den vierden graad, of met zodanigen, waar mede wy eene lighaamelyke, of geeftelyke vermaagfehap, of eenig ander huwelyks beletzei hebben.

V. Wat is geeftelyke vermaagfehap?

A. Een zeker beletzei; door de H. Kerk gefteld tusfehen den geenen die Doopt, of Vormt, of die iemand tot het Doopzel, of Vormzel leidt, en den geenen die ge doopt, of gevormd wordt, en deszelfs ouders. *

V. Kunnen er ook eenige huwelyks beletzelen opkomen tusfehen de geene, die wettig met malkander getrouwd zyn?

A. Ja; zo als B. V. als een van beiden overfpel bedryft met des anderens bloedverwanten.

V. Kunnen de huwelyks beletzelen ook weg genomen,of kan daar in ook gedispenfeerd worden?

A. De H. Kerk heeft de magt van die beletzelen, die zy zelve gefteld heeft, weg te neemen , ook van er verandering in te maaken; maar die beletzelen, die door de wet der natuur, of door God zeiven vastgefteld zyn, kan de Kerk noch wegneemen , noch er verandering in maaken; wordende echter van fommigen beweerd, dat in eenige gevallen de, door God ge-

ftek