is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lyden van Jezus-Christus. 73

gewapende , gelyk Lucas hem noemt , verlosfen mogte: Hy liet zich binden, om ons te ontbinden , (a) om den gevangenen vry beid aantekondigen, en den opgeflotenen de openinge der gevangenisje.

Dewyl dan onze Heiland, om onze zonden, is gebonden , laat ons zorge draagen, dat wy ons nooit, door de zonden, wederom laaten binden. Gy, die ééns van de ftrikken des Duivels zyt vrygemaakt, laat U niet wederom door de zonde van hem binden. Daar (f) Christus dan ons vrygemaakt beeft, hoe! zouden wy wederom flaaven der ongerechtigheid willen worden?Komt dan hier,zondaars en godloozen! hetgeene Jezus hier ten onrechte heeft geleden, zal u, indien gy u niet bek eert, ééns, volgens recht en verdienften ,overkoomen. Eerlang, wanneer gy moogelyk't minst daar op verdacht zult zyn, zult gy overgeleverd worden in de handen der helfche benden: dan zal het vonnis over U, die de bekeeringe verwaarloosd hebt, uitgefproken worden; 00 bindt hem handen en voeten, en werpt hem in de uiterfte duisternisfe. Ach lof gy toch eens door een zodanig te verwachten oordeel opgewekt wierd, om U van de Zonde-banden te ontflaan! Hoelange zult gy dan zoo zorgeloos leeven ? Wanneer zult gy eens tot inkeer koomen, en bemerken, dat gy, door het (i) bedryven der zonde en boosheid, vyanden uwer Ziele zyt,en dus gewillige Zonde-flaaven zyt, gelyk de Eeuwige Waarheid-zelve zegt,(e)dat all' wie zonde doet,een (laaf der zonde is? Dusdanig-een dient zoveele Heeren, als hy zonden bedryfr. Merkt gy niet, dat uwe (ƒ) dronkenfcbappen , brasferyën , ontuchtigheid, vyandfchappen, twistingen, toornigheden , gekyf, tweedragt en nydigheid , zoveele banden zyn, die U naar de Helle fleepen ? Gave

God,

00 Ifaï. 61. 1. (b) Gal. 4. 31. (c) Mat. 22. 13. 00 Tob. 12. 10. O) Joan. 8. 34. (f) Gal 5.19,20,21.

E 5