is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 Veertigste Meditatie enz.

geluid van deezen vreezelyken Kaakflag niet tot oril ze hanen, dat Gy, ó gefmaadde Jezus, dien pyneIjken Slag, om ons, om onze Zonden en ongerechtigheden ontvingt? en zou dan die flag ons, nevens U, niet treffen ! Ja, myn Jezus! Wy gevoelen denzelven. Maar, ach! mogt dat gevoel in oni die Liefde ontfteeken , als waarmede Gy U die fmaad en pyne getroostte! Eenegevoellooze ondankbaarheid, eene zondige ongerechtigheid heeft tot nu toe onze harten beheerscht. Gun dan, ö lydende Jezus! dat wy ,door Uwegeleedene onrechtvaardigheden , door Uwen fmertelyken Kaakflag , tot Wederliefde moogen aangeprikkeld worden! Hebben wy, door onzen Zonden , veeleer dan deeze Gerechtsdienaar, U dien fmaadelyken flag toegebragt, ach! laat dan deeze pligtmaatige belydenis van een waar en oprecht berouw gevolgd worden! Laat de Zonden voortaan , als een aiïchuwelyk Monfter, het voorwerp van onzen geduurigen affchriken verfoeijinge zyn. Laat Uw mishandeld en bebloed aangezicht, voor het oog onzergeestelyke befchouwingen, tot een geduurige Spiegel verftrekken: dati zullen wy, ons-zelven befchouwenden, met eenen heiligen haat tegen ons-zelven aangedaan, en-mee eene zuivere Liefde jegens U, ö gefmaadde Jezus 1 ingenoomen worden. Deeze Liefde zal ons van onze misdaaden rechtvaardigen, ons met U verzoenen, en dat onfehatbaar geluk verwerven, van Uw verheerlykt Aanfchyn , hier namaals-in alle Eeuwigheid te moogen aanfehouwen.

AMEN.

EEN-