is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER CHRONIEKEN, 757

eprecht gul hart aan jehova brachten; ook wasHoofdfl. de Koning david ten uiterften verheugd.

En nu dankte david jehova, in tegenwoor-y*. 10. digheid der geheele gemeente, en fprak: „Ge„ loofd zijt gij, o jehova , God van onzen ,, vader isRAëL, van eeuw tot eeuw! Gij, o 11. „jehova, bezit grootheid, alvermogen, heer„ lijkheid, eere, en roem, want alles, wat in „ den hemel en op aarde, [in het gantsch „ Heel-al,] is, behoort u, o jehova! U be„ hoort het Koningrijk, en boven alles verhe„ ven te zijn, als het Opperfte Wezen!' Rijk- ia. „ dom en eere is bij u; gij heerscht over al„ les; magt en fterkte is in uwe hand ; het „ ftaat in uwe hand, om groot te maaken en „ te verfterken, wien en wat gij wilt. Nu, o 13' „ onze God ! wij danken u, wij looven uwen „ heerlijken naam; want wie ben ik? en wat 14. „ is mijn volk? dat wij in ftaat konden zijn, „ om eene zoo aanzienlijke gifte op te bren„ gen? Van u is dit alles! Wij ontvingen het „ uit uwe hand , en hebben het u dus gege„ ven! Want wij zijn vreemdelingen voor u, 15. „ en bijwooners, gelijk alle onze voorvaders; „ ons leven op aarde is als eene fchaduwe, „ zonder vastigheid. —■ 0 jehova ! onze God! 16. „ alle deze veelvuldige fchatten, die wij opge„ legd hebben, om u ter eere eenen Tempel , voor uwen heiligen naam te ftichten, zijn „ uit uwe hand; alles is het uwe! Ik weet, o i7.

Ggg „mijn