is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER CHRONIEKEN. 86f)

pen tot den hemel,en jehova zondt eenen En- Hoofdft, gel, die alle de krijgshelden, overlten, en be-vXXX"' velhebbers in het leger van\len Asfijrifchen Koning, doodde, zoodat hij, met een befcbaamd wezen , na zijn land te rug keerde, alwaar hij, in den Tempel van zijnen God gegaan zijnde , door zijne eigene lijflijke zoonen met het zwaard werdt omgebracht. — Op deze wijze verloste 2a. jehova jehizkiü en de inwooners van Jerufalem, uit de magt van sanherib, den Koning van Asfijrië, en uit aller magt , hun van alle zijden ftille rust en vrede fchenkende, terwijl 23. veelen offeranden aan jehova na Jerufalem brachten, en kostbare gefchenken aan jehizkiü , den Koning van Juda , zoodat hij van toen af onder alle volken hoog geacht wierdr.

Omftreeks dien tijd werdt jehizkiü doodlijk 24. ziek, maar als hij tot jehova badt, deedt deze hem eene belofte, en gaf hem [ter bevestiging van dezelve] eeu wonderteken; maar jehizkiü 25. dankte God niet , zoo als het hem betaamd hadt, bij werdt integendeel hoogmoedig,zoodat [Gods] misnoegen tegen hem en tegen Juda en Jerufalem oprees. Doch, alzoo JEHizKia zij- 26. nen hoogmoed liet vaaren, en zich, benevens de inwooners van Jerufalem, verootmoedigde, brak de toorn van jehova tegen hen, bij het leven van jehizkiü , niet uit.

Voor het overige was jehizkiü zeer rijk en 27, ongemeen vermogend; hij verzamelde fchatten van zilver, goud , kostbare fteenen, fpecerijën ,

klei-