is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

de psalmen.

Pfalm Aanheffen tot uw' lof, mijn lippen vrolijk zingen!

vs. 7. Wanneer ik , op mijn legerfteê, Aan u denk in den Rillen nacht, Dan peins ik over u, al waakend, tot den morgen.

* * *

8. Gij waart, 0 God! altijd mijn hulp,

'k Juich, in de fchaduw van uw vleuglen.

9. Door uwe hand gefchraagd, geholpen,

Kleef ik u onalfcheidlijk aan.

10. In 't diepst des afgronds ftorten zij, Die mijnen dood bedoelen , neêr!

11. Hun bloed, hun kokend bloed, zal langs de

zwaarden vloejen, Zij zijn voor Schakals eens een prooi.

12. De Koning zij in God verblijd!

Elk, die- hem trouwe zweert, zal zich daar van beroemen,

Wanneer den lasteraar de mond gefloten wordt.

psalm LXIV.

david befchrijft de fnoode ftreeken der genen, die hem belasterden, bidt tot Cod om hunne firajfe, die hij hun tevens aankondigt, tot verbazing der menfchen, en blijdfchap der deugdgezinden.

Pfalm Een Pfalm van david , voor den Muzijkmeelxiv. fter>

VS. I.

Hoor