is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. 443

tot meerder verzeekeringe van dien , by zonderlyk * te mogen verbinden en, als pand ter minne , aan de Beleenders ter hand Rellen een derde meêr aan Generaliteit* Obiigatien, dan die ft>m bedroegen elkeObhgatien, door den Raade van Staate, van tyd tot tyd,aan hun zouden worden ter hand geReld. De Provintie van Holland hadt zig by de voornoemde Kooplieden tot borge gefteld voor de voldoening der hoofdfommen en renten, in geval de Raad van Staate, daar omtrend, in eenige gebreeken mogte blyven. (Zf)

Ik moet , ten aanzien der vrywillige gifte , bekennen, dat my den juisten opbreng derzelve niet bekend is, en dat; zal ik de waarheid niet ontveinzen; het my ontfehooten is, 'er des kundigen naar te vraagen , op een' tyd , dat het, zonder nadeel van den Lande, kon geopenbaard worden en men my de kennis van dien, misfchien, niet zoude geweigerd hebben 't Beloop zal, zekerlyk, verantwoord geweest zyn. Ondertusfchen vinde ik, dat AmRerdam , by het raadpleegen over het werk der gifte, onder anderen aanmerkte, dat, „ wanneer het werk van de generaa„ le Gifte zoude afgeloopen zyn , ieder ,, even nieuwsgierig zoude wezen, om ,> daar van het generaale Remport te weeten, „ maar dat zulks van de uiterRe confequentie „ moest gerekend worden, om dat één van „ beiden waar moest weezen, of, dat de

Contribuanten naar gemoede zouden contri-

„ bi','

(h) Secretn, Refolut, Tan Hol!., 5 Dec. 174?, W«

XX. Depl.

*jpecialyk.