is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweetal van kerkelyke leerredenen gedaan, de eene ter inwijinge van de nieuw gebouwde kerk te Berlikum, en de andere ter inwijinge van het nieuwe orgel in gemelde kerk opgerigt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDHEDEN van BERLIKUM. pf

Aan den mond of uitwateringe nu van gemelde Rivier, of Binnenzee, zou dan, volgens het verhaal van WiNSEMiUS, ook de berugte Portus Manarmanis, dat is, de haaven van Harmana, gelyk zommige die noemen, geweeft zyn; en wel m de nabuurfchap van Berlikum en Minnertsga; onder wélk laatftgemeld Dorp de adelyke ftaate, groot Harmana genoemt, ten huldigen dage nog bekend is. Welk gevoelen van Winsemius fc oeke bjoERDS ook omhekd heeft, zeggende, dat de Burdo of Burdinus (waar door Hy de Middenzee verftaat) tuflchen Ooftergo en Weftergo, voorby de haaven Manarmanis zyn uitwatering hadde naar de Nooidzec, in zyne befchryvinge van Vriesland, IDeel, 1 Stuk, bladz. 56: dog in het klein geographifch woordenboek van Vriesland wordt gegift, dat de haaven Manarmanis, van welke Ptolem/eus fpreekt, omtrent het Dorp Rauwerd geweeft zy: welk crevoelen van Schotanus ook aangenomen is, in zyne befchryving van Vriesland, bladz. 9. zoekende deeze berugte haaven aan den Born of Middenzee, tuflchen de Dorpen Rauwerd en Oofteiwierum Hamconius zegt ons, daarentegen, m Zyn Frifia bladz. 5: dat de haaven Manarmanis aien naam hadde van eenen Man, of Mannus, Harmana, dewelke by die haaven een Stins gebouwd hadde welke Sfms dan niet te Rauwerd, maar veel eer te Minnertsga, op de zoo even gemelde ftaate van groot Harmana zoude moeten gezogt worden. De vermaarde Menso Alting , fchoon hy wel een

j- a „,„ mvnPn 7eer zetelen Vriend en Medebroeder, den S waSen en Ze^le.e.rden Heer R P. ttpp*^ Is , waardig Dienaar des Euangeliunjs te Engelum.