is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER BE ZON- EN FEESTDAGEN. ENZ. III

noch in het Breviarium, dezen Zendag, of eenigen Dienst op denzelven aangetekend, en dus zal deze Zondag, mogelyk ais een Oclaaf van eenig Feest van de Week van Jefus Geboorte aangemerkt, en de Dienst van het O&aaf verricht worden.

De Grieken^ noemen denzelven, den Zondag voor de Heilige Lichten (Epiphania) en men leesd in de Kerk uit Mare. I. vs. i. enz. In onze Kerken in Duitschland leesd men het Euangelium van Matth. II. vs. 13. enz. waarin, het vluchten van Jefiis na Egypten, en de Bethlehemitifche Kindermoord word verhaald. In de Oude Text Regiftert voor onze Gemeentens, vindt men op dezen Zondag, twee byzondere Euangelien en Epistelen aangetekend , namentlyk uit Matth. III. vs. 13. en 1 Petr. III. vs. 20. of uit Matth. II. vs. 13. en Th. III. vs. 4. tot 8; doch, of men thans een van deze Euangelien in onze Gemeentens gebruikt is my onbekend. Misfchien is dit wel in de Gemeente te Woerden gefchied, daar voor dezen, de dag Epiphania wierd gevierd, gelyk men my geduurende myn dienstwerk in die Gemeente, dikwerf verhaald heeft. Intusfchen is het onder de Leeraars onzer Gemeentens vry algemeen, op dezen Zondag de Gefchiedenis van de Komst der Oosterlingen, uit Matth. II. vs. 1. tot 12. als Euangelium te leezen en te verklaaren, wanneer zy niet eene andere StolTe verkiezen.

In zommige Text Regifters voor de Qniarto By» bels vindt men het Euangelium geiïeld uit Matth. II. vs. 1. tot 12. en het Epiftel uit Matth. IL ys. 13. tot 18. In onze Gemeente te Amfteldam is deze Zondag , wanneer hy voor den 6demJanu-ary invalt, gefchikt ter Verhandeling der Gefchiede* nisfe, in Matth. II. vs. \. tot 23..opgetekend, en

wel