is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f88 GESCH. ENrOUDH. KUNDIGE VERHANDELING

r Over den Oorfprong van dit Feest, zal ik noch het een en apdftr dienen aantemerken. In de HeihgeSchfjftfn» zo.vvei van het 0«üfc als van het Nieuwe Teftament i word op vericheide Plaatzen de naam

Michaël gevonden. Onder de Beipieders van

het Land van Catiaan, was Sethur, de Zoon van Miieliaël, van den Stam Affer, Num. XHI. vs. 14. efl.iQödet de Nakomelingen van Gaden Benjamin, y^adt'men;i/ïtw, die dezen naam Michaël hadden, £m.-X-Cjbron. VI. vs..i3,;en Hoofdftuk IX. vs. 16. e^ttóW^de'Ch ja het Oude Teftament, word de~m uiaaaj Miehaël, Jiergsns aan eenen Engel toegefchreeven, .-dan .miiTchien in de Godfpraaken van Mnt^he_f$;:\Daniël, Hoofdftuk X. vs. 13 en ai, en i&o^uèi^ih v§. fti.;ZQ ^S xdeze Plaatzen van de TOóefte; K<Ji^9ggem*: verklaard; worden, hn^iiortdèrzoeken, of men door dezen Michaël, m«pl*at$nvan eenen eigentlyken Engel, den Propheet Maleachi, of eenen zekeren Prins of Vorst der Bwfm* die den Jooden zeer geneegen was, of 5^<f«i^ïSCiiiHQOgeprifister, of Serubabel den Vorst, «(^vieiiftijao ; hebbe, is by deze Gelegentheid onze gajskrwetv.'hoewel wy, niet voorby kunnen aanteJ8brken.?'i dat-swy gejooven, dat Judas in Zynen Zeaèbiïieft vers 9, de Godfpraake van Zacharias, jHptoféftté UI vs. 1 en 2. op het oog hebbe, en êtm&dgSCjiAartsEngel Michaël, den Vorst Seru£reiW?bedoele. — 'Men vindt noch eens van Mir £S^.é$enb(ioring, Hoofdftuk XII. v$. 7. gewag gemaakt;- uhss& stóaw V. Doordien nu in de -Heilige Schrift van Micba'el, gte'^ii^eenen Vorst en Opperden der Engelen worC gpfpspken, is het dan wel te verwonderen, dat die Benaaming, reeds van ouds her, der Christelyke* Kerk in geheugen bleef?

< Mag men het verhaal van Eutycbius Batrlcides,