is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

TWAALFDE LEERREDEN*

DE VERPLIÖTl \TG OMTRENT KRAKK E N AA S T B E S T/\ A N D E N VO O R G ESTELD EN AANGEPREEZEN.

JOANNES XI. I — 6.

En daar was een zeker [man] krank [genaamd] Lazarus , van Bethaniën , uit het vlek vat Maria en baart Zuster Martha. (Marit nu was de gene, die den Heere gezalfd heeft mat zalve , en zyne voeten afgedroogd heeft met haaren baire : welker Broeder Lazarus krank was.') Zyne Zusters dan zottien tot hem, zeggende, Heer , zie, dien gy lief hebt is krank. En Jezus [dat] hoorende , zeide, deeze krankheid is niet tot der dood, maar ter heerlykheid Gods: op dat de Zoon van God door dezelve verheerlykt worde. Jezus nu bad Martha, en baa~ re Zuster, en Lazarus lief. Als hy dan geboord bad dat hy krank was, bleef hy

■ [nog] twee dagen in de plaatfe daar hy was. e merkwaardige , aandoenlyke , en

* D 4 troostryke gebeurtenis, welke doof ! b den