is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOFFE DES OORDEELS. 43?

en overvloediger te worden in het goede, van welke uitneemende Beloften wy nu eenige zullen bybrengen. Die fpaarzaamlyk zaait, zal

fpaarzaamlyk maaijen; maar die in zegeninge zaait, zal in zegeninge maaij en (_2,Kor.IX. 6.). Eeniegelyk zal zynen Loon ontfangen naar zynen arbeid (i Kor. III. 8.> V/eetende> dat, zo wat goed een iegelyk gedaan zal hebben, hy datzclve van den Heere zal ontfangen , het zy dienstknegt y het zy vrye (Efez. VI. 8.). Vergadert u Schatten in den Hemel, daarze noch Motte noch Roest verderft, en daar de dieven niet doorgraven noch Jleelen (Matth. VI. 20.) Alzo zal u rykelyk toegevoegd worden de Ingang in het eeuwig Koningryk van onzen Heer en Zaligmaaker Jezus Christus (2 Petri I. n.) Die eenen Beker koud Waters te drinken geeft, ter liefde van Christus , zal zynen Loon geenzins verliezen (Matth. X. 42.). Hebt uwe Vyandenlief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hoopen, en uw Loon zal groot zyn (Luk. VI. 35-> Wanneer gy eenen maaltyd zult houden, zo noodt armen, verminkten , kreupelen, blinden. En gy zult zalig zyn; om dat zy niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden, in de (herhelling of) opftanding der Regtvaardigen (Luk. XiV. ï3, 14.) Alles, wat gy , dienstknegten, doet,dat E e 4 dost