is toegevoegd aan je favorieten.

Onderrichtingen wegens het reizen over land, langs den wech van Suez door Egypte, na Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132 DAGVERHAAL eener REIZE en zich niet weer vertoonden. In den avond verzocht Sheick suliman honderd en vyf dollars om zyne eigen rekening met Sheick fadil te kunnen (luiten, Het weder was fchoon, de Wind Zuid-Zuid-West, oaze wech Zuid-Oost. Wy zagen twee kudden fchaapen en bokken, en kogten een fchaap voor zeven dollars, welk wy onmiddelyk flagtten. Het was zeer vet en goed. Hier begroeven wy, zonder eenige lykplechtigbeid, eenen Arabier van ons volk, die gister gefforven was.

Nov. ar. Ten zeven uuren in deezen morgen trokken wy over een effen land van ügte klei, waarop eene foort van varen en brem groeide, tusfehen welken wy eenige haazen en konynen fchooten. De Arabiërs maakten een' haas voor ons gereed op de volgende wyze. Zy groeven een hol in den grond van omtrent twee voeten diep, groot genoeg om den haas recht uitgeftrekt te be vatten. Dit hoi vulden zy met brem, waarin zy vervolgens den brand (taken; na dat de eerfte hoop brem verbrand was, fmeetcn zy 'er een' tweeden in, en daarop een' derden, tot dat het hol genoegzaam zo heet was als een oven: toen deeden zy 'er

den