is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

Bariet, vs. IÖ li en i:

«04 HET LEVEN v A Nf ■'

Ngenoegzaame reden vinden , zoo zien t. wij ook geen grond geen • bewijs , noch in den Griekfchon rext, noch in 't verband van zaaken , om deze opvatting te volgen. Integendeel, koomen deze woorden 'vrij eigenaarriger en natuurlijker voor, als de woorden van den Heere Jesus, dan van Lueast; die wordt noch klaarder ais men opmerkt, dat der zeiver -inhoud eigentlyk dienen moest, om in Ananias , alle vrees , voor den vervolgenden Saulus •wegfeneemen , die nu biddende tot God was, jaa dien' Go* reeds verhoorde , en daar van blijken- had willen geeven ,- door hem dit bemoedigend gezicht te fchenken, dar derhalven Ananias gewillig en begeerig moest maaken , om het bevel van den Heere Jesus, bij den biddchden Saulus te volbrengen, en dit was het oogmerk van "de openbaaring van den Heere Jesus aan Ananias, om hem niet alleen zijn liefderijk bevel te doen hooren „ maar teffens om hem ter zijner ge- II rusdtelliïïg en blijdfehap bekend te maaken. i zijne Goddelifke handelwijze , die