is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Leering,

ïo8 het Leven van

"Ten eerste, de ontwyffelbaar zekere en "heerlyke toekoomst van den Heere Jesus "op de wolken, moet steeds invloed maaken "op ons hart, en op onzen wandel. „

"Ten tweede, de dood hoe verschrikke*lyk die ook schyne, is voor den stervenden "Christen, een zagte slaap, waaruit zyn God^'delyke Verlosser hem eens heerlyk zal op'' wekken, ook dit moet hem in de bitterste 'wegen bemoedigen en vertroosten.,,

" Ten derde, by de iuisterryke toekoomst "van Jesus uit den hemel, zullen de geloovige "alle hunne gezaligde vrienden, voor eeuwig "wedervinden.,,

"Ten vierde, kent hier de Heere degeenen "die zyne zyn, Hy zal ze ook dan kennen wan"neer hy heerlyk nederdaalen zal van den hemel, ''dan zullen zy altyd met den Heere wezen.,,

Onze eerste leering was deeze, "de on-« "twyffelbaare en heerlyke toekoomst van den "Heere Jesus op de wolken, moet steeds invloed "maaken op ons hart, en op onzen wandel.,,

Is er eene waarheid gelievde, die onder hun, die eene Goddelyke openbaaring gelooven, steeds invloed maaken moest op hart en wandel, het is deeze, dat Jesus eens heerlyk zal nederdaalen van den Hemel; maar is er eene waarheid, waar aan weinig gedacht wordt, -

het