is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus den A r o s t e l. 109

het is ook deeze; de Heidenen, die by het schemerend natuurlicht, een toekoomend leven te gemoet gezien hebben, waarin eene rechtvaardige 'vergelding zal plaats hebben, hebben daarvan op eene wys gesproken, die veele van hun, die het schitterend licht der Goddelyke openbaaring gekend hebben, beschaamen moest; hoe heerlyk dacht de voortreffelyke Plato hierover, om van andere uitmuntende Heidenen thands niet te spreeken; * doch hoe on-

ge.

* Plato blonk zeker uit onder de wyste Heidenen. De beroemde Petrus Nieuwland weleer een der schitterendste sterren aan den Haags-chen kerk. hemel heeft in zyne Lectiones Memorabilés of letterkundige verlustigingen (een werk dat een schat van wysheid in zich bevat,) bewezen, dat Plato zelfs niet geheel onkundig van den toen nog toekoomstigen Messias geweest zy (die vier honderd jaaren na de geboorte van Plato echter eerst in het vleesch verschenen is.) Hy heeft eene plaats uit Plato vertaald, waarin die dus "spreekt; "Die man zou arm zyn, en nergens an"ders door aan te pryzen, dan door zyne deugd, dat "het uitschot van godlooze menschen, zyne leer, " niet zouden aanneemen, noch op zyne bestraffingen "acht geeven; dat Hy na drie of vier jaaren ge. "leerd te hebben, geplaagd, geboeid, gegeesseld, " en door een geweldigpn dood van kant gemaakt •'zoude worden." Kan men Wel ontkennen 't geen de geleerde Nieuwland hier van zegt, de trekken zyn waarlyk hier zoo leevendig, dat het is, of Plato het 53 Kap, van Esaias gelezen had. Is zyne gedachte wel verwerpelyk dat Plato door overlöveringe uit het Oosten, kennis gehad hebbe, van den toen nog toekoomstigen Heiland. Althands

dit