is toegevoegd aan uw favorieten.

Zondagsblad, voor roomsch-catholijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7°* )

jiiet konden vervoerd worden , achtten de vérmogendften des volks het zich tot geene oneer, Hem van verre te gemoet te bukken, en, met de nederigue fmekingen, de herftelling aftebidden van die hun Hef en waard waren. Hij heeft alles wel gedaan, riep het verheugde volk, Hij heeft de doven deen horen , en de ftommen doen fpreken (*) — Ten anderen was Jesus magtig, door het voorbeeldig leven, hetgeen Hij leidde. In nederigheid geboren en opgevoed , blonk deze deugd in Hem, in alle zijne daden, uit. Hoe uitmuntend ook zijne hoedanigheden waren, hoe groot en uitgebreid zijn vermogen, en waar door Hij de bewondering van allen tot zich trok, nimmer verhief Hij zich op dezelve, noch liet deze magt, tot zijn eigen voordeel, gelden ; integendeel, dadelijk na bet verrichten van het uitftekendst wonderwerk , terwijl het verwonderd en opgetogen volk Hem, met eene eerbiedige aandacht, befchouwde , behield Hij die zelfde minzaamheid en gefpraakzaamheid tot allen , en wel het meest tot de behoeftigften en verachtften onder hen. Hij verbood hen meermalen uitdrukkelijk , zijne weldaden te verbreiden ; onttrok zich aan hun , wanneer hun verregaande ijver Hem tot koning wilde maken, en zogt, bij alle gelegenheden, hunnen dank en toejuiching , zo veel mogelijk ware, ;e ontvlugten. In al het geen Hij leerde en deed, betrachtte Hij niet zijne eigen eer, maar die van zijnen hemelfchen Vader, wien Hij opentlijk voor het volk eerde, van wien Hij bekende gezonden te zijn, en wiers wille te doen Hem tot voedzel verftrekte, Dus poogde Jesus het volk achting en liefde tot God zijnen Vader inteboezemen, en vervolgens hen in liefde tot hunn' medemensch te doen blaken. Tot dit laatfte fpoorde Hij hen aan , niet alleen door woorden, maar ook

door

(*) Marc VII: 37-