is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1752 en eindigende met [...] 1758, bevattende het [...] voogdesschap van haare konnglyke hoogheid Anna. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*> VADERLANDSCHE

lxxxiv lem van valkenburg, jzaak cliff0rt

boek. Mr. jan van styrum en Mr. david van

-—-~ lennip. ■ Deeze Benoeming was

1758. mee gemaakt, of de Heer salomon van echten, verklaarde dezelve onwettig, en dat ze, derhalven , aan de Gouvernante niet kon aangeboden worden, verzoekende, dat, by het zenden der Benoeminge, van deeze zyne Tegen verklaaring berigt aan haare Koninglyke Hoogheid mogt gegeeven worden.' tien Leden kreeg hy aan zyn fnoer, of liever hy trok met hun eéne lyn : want men wil, "dat hy de Man niet was om een Vi-organgerte wcezen , der geenea die tegen de Meerderheid van Twee en twintig zich aankantten, Deeze Meerderheid vaardigde, naar oudergewoonte, eene Bezending aan de Gouvernante af, om , by beilooten Grieve, de Verkiezing te verzoeken. Haar Brief, aan den Hoofdofficier ingerigt. was van deezen Inhoud. „ Uit de Perfoonen, ons ter bekleedinge „ van het Burgemeeherfchap der Stad Haarlem, voor deezen Jaare, voorge„ iteld, hebben wy,naa deliberatie, goed„ gevonden te eiigeeren, Mr. justus „ witte, Mr. jacob deutz, Mr. matthe-

us willem van valkenburg , sa-

„ lomon van echten , lastende UEd. „ dezelven, naa afneeminge van den behoox „ relyken Eed, te hellen in de Posieslie „ van hunne Bedieningen." In ge¬

volge van deezen last. deedt de Hoofdofficier Mr. daniel jan CAMEHLiNG, de verkoozene Heeren ter Beëediging by een roepen.