is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1752 en eindigende met [...] 1758, bevattende het [...] voogdesschap van haare konnglyke hoogheid Anna. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 42?

pén. De Burgemeefters dëutz en van lxxxiv

valkenburg , (huil AmptgenOOt witte. boek.'

behoorde tot de Minderheid ,) zagen met

veel verwonderings van echten, die niet 1758. op het Getal geltaan hadt, onder die beëedigd zouden worden, verzogten uitftel van dit ftaatlyk bedryf, tot dat de Vroedfchap , over de Verkiezing van deezen Heer, zou geoordeeld hebben. De Hoofdofficier betuigde aan dit verzoek niet te kunnen voldoen, dat hy een Officier der Graaflykheid was, de Wetten van den Souverain opvolgde; indien deutz en van valken» burg niet wilden beëedigd zyn, zulks ftondt in hunne Vryheid , hy zou des fchry ven, en met de andere Heeren voortgaan, gelyk hy deedt, ondanks eene zeer ernftige Aanttktning der twee gemelde Burgemeefteren.

In eene, met veel moeilykheidsen tegen- Bezenftiibbelens , belegde Vroedfchap, over dee- d'n? aan ze netelige zaake, vërklaardeft zich acht- ^name tien Leden tegen de Verkiezing van van om zich echten,en oeftemden eene Bczendig van Hes te elf Heeren uit de Vroedfcn-tp, met den bekiaa. Penlionaris gilles, om, over dit geval,gen* hun beklag aan de Vrouwe Gouvernante voor te fteiien. Zy volvoerden deezen last, hunne verwondering en leedweezen betuigende, over de Aanftelling van den Oudfchepen van echten , die op de lyst der Benoemden niet geftaan hadt, en, wegens de optellinge der hemmen, 'er niet op hadt kunnen gebragt worden; zy toonden de onwettigheid deezer verrigtinge',