is toegevoegd aan uw favorieten.

Getrouw en naauwkeurig verhaal, van den oorsprong, den voortgang en de gevolgen van de ontstaane beweegingen, in de herstelde Luthersche gemeente, binnen Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. „• Ziet onder u om , naar mannen, die een n .goed gerucht hebben ; die God vreezen ,• met „ kennis en wysheid begaafd zyn; voor de waar-

heid der lere uitkomen , en hunnen wandel

„ door Christlyke deugden verfieren. ■ Tot

„ zulk ene Verkiezing beftiere God uwe har„ ten , en zyn Geest wcrke aan uwen geest"! Dit zegt een Man openlyk, wien , men zes weeken laater, zo ver ,wist te brengen , dat hy de aangeftelde Kerklyke Collegiën niet voor wettig hield , wyl dezelven , niet door de Mansiedemaaaten, die het plan van afzondering getekend hadden , maar door Directeuren verkooren waren ; die hy egter , ter deezer aangehaalde plaats, niet alléén daartoe gerechtigd verklaarde , maar hun zulke heilzaame leslén gaf, op welke perfoonen zy te zien hadden! Hoe zeer wenschten wy, om zyne eer by onze partyen , dat hy deeze woorden niet openlyk gezegd had, ten minften, dat ze niet gedrukt waren!

Om dus aan het zo fterk uitgedrukt verlangen van zo veele waardige Leden der Gemeente , zonder onderfcheid van rang of ftaat, te voldoen, bcfloten eenige der gewezcne Directeuren 'er toe , indien ze daar toe door de meerderheid der overige Medeleden van de Confiftoriaale Vergadering, wel en wettig, verkoozen wierden, om van het hun, onbetwistbaar, toekomend recht gebruik te rnaaken, en zich van den verderen Kerkendienst niet te onttrekken. Geene andere zucht, dan om eene -Gemeente, waar van de meeste hunner, met recht, als de eerfte Oprichters konden beF 4 fchouwd