is toegevoegd aan uw favorieten.

Getrouw en naauwkeurig verhaal, van den oorsprong, den voortgang en de gevolgen van de ontstaane beweegingen, in de herstelde Luthersche gemeente, binnen Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

even wns, al ging de geheele Gemeente te grond, indien ze flegts konden heerfchen. In zulke onrustige tyden past het geenen rechtgeaarten Voorftandëren der Gemeente te wykcn, of om rust te denken.

In zulke omftandigheden wierd door den Wel-Eerwaarden Heer Reuter, op den jdcn September 1793, in de gewoone Conüftoriaale Vergadering, waar van hy toenmaals Prefident was, „ voorgefield en met algemeene ftemmen „ bejloten, om eene extra Vergadering te be. „ leggen , om met elkander te befoigneeren over „ het formeeren van eenen Kerkenraad, en dat „ alsdan ieder Lid, zyne voorwerpen, daartoe „ bekwaam zynde konde opgeeven." Dus luid het op dien dag genotuleerde woordlyk ; waaruit, ten minften, zo veel blykt, dat de WelEerw. Heer Hamelau, zo wel als de Heeren Pens, Ros, van Kuch en Gevels, door in dit befluit , zonder eenige tegenfpraak , mede te concurreeren, met hunne toenmaalige Medeleden, m:;:le den grond gelegd hebben, waarop alle volgende befluiten , ter vestiging 1 der eerfte Kerklyke Collegiè'n genomen, gebouwd zyn.

Ingevolge hiervan, wierd door de beide Prefidenten van de Confiftoriaale en Huishoudlyke Vergaderingen, tegen den I7den derzelve maand, eene buitengewqone Confiftoriaale Vergadering befchreeven. Het des tyds verhandelde vinden wy in de Notulen dusdaanig geboekt. „ De Vergadering met den gebede ge„ lopend zynde, gaf de Prefident reden van het n beleggen deezer extra Vergadering, naamlyk ' F 5 »over