is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERING. VIII. BOEK. IQl

hoe zyn haet tegen de boosheid grooter wordt; hoe meer zyne Jievde tot God en den Verlosfer, en zyn haet tcgén de zonden , grooter worden , hoe meer hy ook het goede, van het kwaede, leert onderfcheiden. Zo doende leert hy de heimelyke listen van het bedorven hart, en het byliggend vleesch, naeuwkeuriger opmerken ; zo doende worde hy geftaedig waekzaemer, en meer gewaepend, tegen de kracht der verzoeking; zo doende leert hy de zondige neigingen kennen , welke het meest in hem heerfchen, en , door deeze ontdekking, wordt hy geduurig meer opgewekt, om zich , uit de dienstbaerheid der zonden , in de waere vryheid te ftellen.

De Heilige Schrivt wyst ons daer te boven de gepaste middelen aen , welke Wy by de hand moeten neemen, om de verbeetering van onfe harten te bevoorderen , en op te wasfen in de genaede. In het vervolg, zullen wy , over de hulpmiddelen der Christelyke zeedenleer , opzettelyk handelen. Thans merken wy maer in het algemeen aen , dat de voornaemfte middelen , om de aenvangelyke reiniging van onfe harten geduurig voort te

zetten, de volgende zyn. Een naeuw-

keurig acht geeven , op onfe heimelyke overleggingen , neigingen , en begeerten; vooral op die neigingen , welke, uit hoofde van ons byzonder geitel, de meest heerfchende

IX. DEEL.