is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•aiO OVER DE ZEEDENLEER

beueeden konden, in de Comedie verfpillea zouden, en dat het bywoonen van den Schouwburg den weg zou baenen, tot verkwisting, byzonder ook in den opfchik en kleederpracht! Hy vergeet niet er by te voegen, dat dé flordige levenswys der Toneelfpeeleren een kwaed voorbeeld , aen de onbedachtzaeme jeugd, geeven zoude; en hy voegt er by , dat een Toneelfpeeler, zal hy behaegen , en zyn oogmerk bereiken, het ganfche Schouwfpel, naer den bedorven fmaek, en de ongereegelde neigingen, der aenfchouweren, moet inrichten.

rousseau befchouwde dan de Comedïen , als een noodzaekelyk kwaed, in groote en volkryke Steeden , om de ryke leediggangers, m de lange winter avonden, te vermaeken , en , van nog nadeeh'ger tydverdryven , af te houden. Het oogmerk der verftandigfte Staetsmannen , onder de Grieken en Romeinen , by het invoeren der Schouwfpeelen , Was nimmer, om het volk deugzaemer te maeken ; maer om het leedigloopend gemeen , op eene aengenaeme wys , beezig te houden , en, van het oordeelen over Staetszaeken ,

af te trekken. Hoe laeg is het dan,

voor mannen van verftand, die gewichtige beezigheeden hebben, om den tyd, zelvs des zopmers , wanneer de natuur veel edeler uit-

fpaa-