is toegevoegd aan je favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 244 )

troözen des nachts het fchip in ftilte hadden verlaaten, en aan land gezwommen waren. Hunne kleederen hadden zy achtergelaaten , enalleenlyk hun geld, in eenen neusdoek om hun middel gebonden, medegenomen. Zy waren dus naakt gezwommen tot aan de branding, die hier zeer hoog tegen het firand oploopt. Gefchrikt door het gedruis daardoor veroorzaakt, was één hunner terug gekomen aan het fchip, terwyl de overigen het gewaagd hadden door de branding heenen te worftelen, en dus ontkomen waren.

Het zou my zeer fmartelyk gevallen zyn, had ik dit volk moeten verliezen. Ik fchreef derhalven oogenblikkelyk aan den Engelfchen Conful op het eiland, en verzocht hem, my de behulpzaame hand te bieden, om deeze manfehap weêröm te krygen. Doch eer ik nog den brief geëindigd had, liet de Conful my boodfchappen, dat men deeze gasten , tot groote verwondering der inwooneren , naakt aan het ftrand gevonden en in hegtenis genomen had, ten einde dezelven wederom uitteleveren. Ik zond terftond een boot derwaards, om ze aftehaalen.

Zodra ik vernam, dat zy weder aan boord waren, ging ik op het verdekken had het genoegen ia hunne geheele houding zo veel fchaam-

te