is toegevoegd aan je favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «4* )

fchelden, onderzocht ik hunne ontfchuldiging juist niet zeer ftreng. Ik bragt hun flechts onder het oog, welk een onberaaden ftap zy gedaan hadden, en dat ik verwachtte, zy zouden hun leven in 't vervolg in gewigtiger gevallen waagen, en my door hun gedrag niet andermaal redenen geeven, om over hen te klaagen; in deeze verwachting zoude ik hen thans van de verdiende ftraffe ontflaan, en genoegen neemen in de fchaamte en berouw, welke ik meende over hunne wandaad by hen te befpeuren. Vermits/ ik echter, voegde ik'erby, waarfchynelyk op deeze reis goede zwemmers zou noodig hebben: was 't my zeer aangenaam te weeten, aan wien ik my by voorkomende gelegenheden houden kon.

De geheele manfehap gaf my overluid zyne volkomen toejuiching te kennen; en ik vondmy jn't vervolg van tyd voor deeze zachte behandeling rykelyk beloond. Want onder alle de bezwaarlykheden en gevaaren van onzen volgenden togt, kon ik van deeze gasten alles eifchen, en zy volbragten het ook met eenen yver, die hun zeiven tot eer, en my tot zeer veel nut verItrekte. Wederom een voorbeeld, dat eeu zachte behandeling op welgeaarde gemoederen meerder indruk maakt dan ftrengheid.

Den