is toegevoegd aan je favorieten.

Contract social of 't Verbond der maatschappy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATSCHAPPY. 195

op liet enkele recht van Hemmen, in ieder daad. van oppergezag; een recht, 't geen men de Burgers niet kan beneemen. Voorts over dat van zyne gedagten in 't breede te zeggen , voor te Hellen, te verdeelen, en te onderzoeken, 't welk de Regeering fteeds, zo veel mogelyk zorge draagt, dat aan zyne leden gelaaten worde. Doch deeze gewigtige ftoffe zoude eene afzonderlyke verhandeling vorderen, terwyl ik in deeze niet alles kan verhandelen.

TWEEDE HOOFDSTUK. Over de Stemmen.

jVlen ziet uit het voorig hoofdfluk, dat de manier, op welke de openbaare zaaken worden behandeld, een genoegzaam zeker kenmerk geeft, aangaande den daadelyken ftaat der zeden, en de gezondheid van 't Staatkundig lichaam. Hoe m«*r de eenftemmigheid regeere in de Vergaderingen, dat is, hoe meer de gedagten op een en het zelfde uitkomen , zo veel meerder heerscht ook de algemeene wil. Maar lange debatten, gcfchillen , en een oproerig gedruisch, geeven te kennen het boven dryven van byzondere belangen , en het afneemen van den Staat.

't Gezegde blykt minder duidelyk, wanneer de Staatsgefteldheid uit twee of meerder ordens beftaat, Na «e*