is toegevoegd aan je favorieten.

Contract social of 't Verbond der maatschappy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196 VERBOND der

gelyk die van Rome uit Raadsheerlyke en Volkeliugen , wier gefchillen dikwyls de Landdagen beroerden , zelfs in de fchoonfte dagen van 't Gemeenebest. Doch deeze uitzondering is meer fchynbaar, dan wezenlyk: want dan heeft men , door het inkleevend gebrek van 't Staatkundig lichaam, om zo te fprecken, twee Staaten in een. Doch het geen niet waar 13 , ten opzichte van twee, by eikanderen genomen , blyft waarheid voor ieder in 't afzonderlyke: want, zelfs in de onrustigfte tyden , wierden de Volksbelhuten , wanneer zich de Senaat daar mede niet moeide, fteeds in ftilte, en met een zeer groot overwigt vau ftemmen, genomen. Want, daar de Burgers niet dan een belang hadden , zo had het Volk ook een eensgezinden wil.

Aan den anderen kant van den kring komt de eenftemmigheid ook weder te voorfchyn. Dat is, wanneer de tot Slaaverny vervallen Burgers geen Vryheid noch Wil meer hebben. Dan veranderen de vrees en de vleyery de ftemmen in toejuichingen. Men overweegt niet langer, maar men bidt aan, of men vervloekt. Zodanig was de laage manier van ftemmen in den Roomfchen Raad, onder de Keizers. Zomwylen gefchiedde dit met belachelyke voorzorgen, Dus verbaalt Tacitus dat,toen de Raadsheeren, geduurende de Regeering van Ottho, Vitellius met vervloekingen overlaadden, zy teffens zorg droegen, om een verfchrikkelyk gefchreeuw op te heffen; op dat, zo Vitellius by toeval meester mogt worden ,

hy