is toegevoegd aan je favorieten.

Contract social of 't Verbond der maatschappy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATSCHAPPY. i9f

iy niet zoude kunnen weeten, wat iedeï hunner had gezegd.

Uit deeze verfchillende overweegingen worden de ftelregelen gebooren, volgens welke men de ftemmen moet tellen, en de beraadflaagingen vergelyken, naar dat de algemeene wil meer of minder gemakkeJyk is te kennen, en. de Staat meer of minder naar zynen ondergang helt.

'Er is maar ééne wet, die, uit haaren aart, eene eenpaarige toeftemming vordert, te weeten het gezellig Verbond. De burgerlyke vereeniging is voorzeker de meest vry willige daad in de waereid; want daar ieder mensch vry gebooren en meester van zich zeiven is, kan niemand, onder welk voorwendzel het ook moge wezen, hem, zonder zyne toeftemming, onderwerpen. Vast te ftellen, dat de Zoon van een Slaaf Slaaf zal zyn, is vast te ftellen, dat hy geen mensch zal zyn.

Vindt men derhalven, by het inftellen van het gezellig Verbond, lieden, die zich daar tegen ftellen^ zo verzwakt hunne tegenkanting het verbond geenzins ; zy belet alleen, dat zy daar niet in worden aangenomen, dewyl zy by de Burgers als Vreemdelingen moeten worden befchouwd. Wanneer de Staat is vastgefteld, dan moet het vertoeven in denzelven gerekend worden voor toeftemming : een grondgebied te bewoonen, is het zelfde, als zich aan, deszelfs Oppergesag te onderwerpen (*).

Be-

( * ) Dit moet altoos verftaan worden, van een vryen

Staat;