is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelijke gedichten en gezangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoi GEDICHTEN en

Toen gij het nuttig Rund, ter fhüing uit zaagt fleepcn,

Daar 't u, als 't waare, uw fchuld, door zijn geloei, verweet.— Dan niets vcrmogt op u, door trotschheid aangegreepen, Zocht gij, in 't geen ik haat, verzachting van uw leet.

De zonde was een fpel, in uw verduisterde oogen;

Waar zijn 'er euveldaên, die niet op Neêriands grond Op 't we'igst groeien? — kon ik langer dan gedoogen,

Dat ge, ongcltraft, vertraadt mijn wetten en verbond? Neen, 'k werd dit tergen moê, mijne eer, door u gefchonden.

Riep wraak! wie hoont vergeefs mijne Opperheerfchappij? 'k Verwekte een volk, dat zich aan eeden noch verbonden

Bekreunt, tot ftraf van uw trouwloosheid tegen mij. Op 't fchuimend element liet ik uw' rijke kielen, De bronnen uwer weelde, en vuile hovaardij, Door onrcchtvaardigen, of rooven, of vernielen;

Ik gaf u over aan hun wrecde tijrannij .

Ik liet, rechtvaardig, 't vuur van burger-twist ontbranden,

'tWelk, in uw boezem, als een felle kanker, vreet Waar door ge in werkloosheid gedompeld, fmaad en fchandcn,

Op u vergadert, en uwe eigen kluisters fmeedt

Doch daar ge, een weerloos volk, door twist van een gereeten,

Op d'oever fcheent gebracht van zeekren ondergang, . Heb ik die liefde en trouw, ook ditmaal, niet vergeeten, Welk ik aan u bewees, een reeks van jaaren lang.