is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing van den staat en de vermoogens van den mensch, vergeleeken met die van de dierlyke waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den M E N S C H. s,óf en pathos der oude muzyk met de bevalligheid en verfcheidenheid der hedendaagfche vereenigd Uit toegeevenheid voor den fmaak van zynen tyd was hy fomwylen genoodzaakt die eenvoudigheid van ftyl die hy beminde en waardeerde te laaten vaaren, maar dus doende heeft hy de konst ook verrykt met veelerlei zeer nadrukkeJyke en ongewoone harmonien.

Het groot voorwerp der vocale muzyk is den zin wel uit te drukken; hoe weinig acht hier veeltyds op gegeeven wordt, blykt uit de gewoonte van alle de deelen een's zang's met de zelfde muzyk te zingen, al zyn de gevoelens en driften die men uitdrukken wil nog zoo verfchillend. Zoo de muzyk maar het geringfte kenmerkt heeft, is dit de baarblykelykfte fchending van fmaak en gezond verftand, daar het klaar is dat ieder onderfcheiden gevoelen ea hartstocht uitgedrukt behoort te wor-.

.den