Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 de KUNST om het MENSCHELlJKj

de oorzaaken, die den dood dreigen, weg» Dit is alleen reeds tcvreikend, 0ra den ongelukkigen te redden, wanneer het tijdig gefehiedt, maar het is even hier in dat tpe'a doorgaans nalatig is. Aan de metste plaatfen heeft men wel inri.tingen ter redding, maar men. gaat er gewoonlijk zo langzaam mede te werk, dat men eer meenen zou, dat deze inrigtingen gemaakt wierden, om de laatfte eer aan den verongelukten te bewijzen,, dan om zijn leven te redden. Ik ben' daarom van gedachten, dat het veel a! beter zijn zou, inrigtingen te maken, om Drenkelingen te vinden , dan om ze te herftellen (*), en als rnen ziet, hoe verkeerd en Onwillig de menfehen zich daar bij gedragen a"

(*) Hamburg, die reeds in zo menig eene Vaderlandslievende inrigting tot een vooi beeld verftrekt heeft, geeft ons ook daaromtrent een navolgenswaardig voorbeeld, dewijl aldaar dat deel der bulpmidde.len tot eene bijzondere volkomenheid gebragt is. Ifc kan , als het meest volkomene , dat wij van dien aart hebben, het volgende boek aan eiken Geneesheer, aan elk Opzichter over de. Policie, aan eiken Menfchenvriend aanprijzen: Günther gefchichte uvijetzige Einrkkung der Hamburger Rettimgsanftalten m/8 Kupfeni, Hamburg bey Eohn 1796.

Aant. v. d. Sc/,r^.