is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 Tegenwoordige Staat

'tB-ÏLDT,

't geheel groot 5400 morgen: te weeten 200 morgen zo genaamd Franeker Bildtland, door den Hertog aan die Stad gefchonken , ter belooninge -haarer menigvuldige getrouwe dienden, en ter vergeldinge der dappere verdediging , toen de Hertog daar door de Friezen en Gelderfchen belegerd wierd. Voorts 50 morgens, door gemelden Hertog, als een Leen gefchonken aan Doeke Hettes Hemmemaen zyne Lyfserven, en genaamd de Nieuwe Fenne, welke thans met de daar op ftaande Heeren huizing in eigendom toekomen aan den Heere W. Baron Du Tour. Eindelyk zyn, by de inlosfinge, 47 00 morgens vry gekocht; zynde het overige, reeds in ió3o en 1631 , aan byzondere lieden verkocht geworden. Deeze morgens zyn alle bezwaard met een Floreen, ter fomme van 6 Guldens 6 Stuivers, en nog daarenboven met de algemeene en byzondere omflagen, die jaarlyks, tot betaa ling der Predikanten, Schoolmeesters, onderhoud van Kerken, Torens, Rechthuis, Armen, Zeedyken, Bruggen, Pypen, Vaarten enz moeten worden betaald, en ongeveer drie guldens, door eikanderen gerekend, op ieder morgen beloopen.

Het Oude Bildt ligt geheel beflooten tusfchen den Ouden Zeedyk en den Ouden Bildtdyk, die van Dykshoek naar de Oude Bildtzyl loopt. Dit kostlyk land is ten grooten deele hoog, en zonder water, uitgezonderd de noodwendige Vaarten en Slooten. De voornaamfte Vaart loopt, door Wiertyl uit de Ried, Noordwestwaards naar St. Jakobi Parochie, voorts eerst Oost- en daarna Noord» waards naar de Lcije ; om van de byzondere Vaarten naar Sr. Anna en Vrouwen Parochie niet te fpreeken. De voornoemde Vaart loopt ook naar de oude Bildtzyl, en na dat deeze verlamd was

is