is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440

Tegenwoordige Staat

't Bildt.

bedykt in 't jaar 1600, en verkocht in 1640. 't Zelve beftaat uit 51 Kavels, waar van ieder begerechtigd is met een volle ftem in alle Landszaaken , behoorende onder de Parochiën , nevens welke zy gelegen zyn ; doch mee welker byzondere huishouding zy echter niets te doen hebben. Deeze Kavels zyn bezwaard met een Floreen, op ieder drie Pondemaaten, zynde een Pondemaate twee vyfde deelen van een morgen. Daarenboven zyn de Eigenaars van 't Nieuwe Bildt verpligt hun' eigen Zeedyk te onderhouden , waar toe ieder morgen jaarlyks doorgaans vyf Guldens moet geeven.

De oude en nieuwe Bildtpolders zyn wederom, ten grooten deele, aanwasfingen van 't Nieuwe Bildt; zynde de oude Polder bedykt in 't jaar 1715, op voorwaarde, dat derzelver Eigenaars, geduurende 50jaaren, van alle Landsbelastingen enimpofitien bevryd zouden weezen; doch deeie vryheid is in 1765 met eenige bepaalingen nog *o jaaren lang verlengd. Deeze Polder is groot 444 morgens en 457 vierkante roeden, en voorts bezwaard met het onderhoud van haaren Zeedyk , waar toe doorgaans 6 Guld. per morgen jaarlyks worden omgeflagen, over welke fommen en de verdere huishoudelyke zaaken, het beftier is toebetrouwd aan twee Gekommitteerden, die mede het opzigt hebben over de Nieuwe Polder, groot 126 morgens en 428 roeden, in den jaare 1754 ingedy kt, en ten Oosten van de voorige Polder gelegen , en van alle Lands lasten, tot aan 't emde deezer Eeuw , bevryd; zynde het onderhoud van den Zeedyk mede onder de zes Guldens, door de Eigenaars van de oude Polder, als ook Eigenaars

van