is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^4 BRIEVEN over ITALIËN.

eene geringe weldaad, waaruit het zonderlinge der Romeinfche Opfchrifcen ten vollen blijkbaar is,

Alexandro VIJ. P. O. M. Qui

Ut corporum vaïetudinipaterna charitate canfüleret, Oi:emadmodum pafiorali follicitudine Pro animarüm falute inv'igilat; Huk Xenodochio diplomate fuo concejjït,

Annexam vlam noclurno tempore Yramyerfis catenarum repagulis cuflodiri Ne pratereunte jirepitu quies Anika fïïéntït Omnino ab agrotantibus exularet.

. 4niio Domini MDCLXI. Pontificatüs VL

Onl.'.ngs verhaalde mij iemand, van Rome koomende reizen, dar deeze tegenwoordige Paus nog een geheel nieuw Hospitaal tegen over het Spedale di S. Spirito beeft doen oprichten , dat, ten aanzien van de fchoone Bouwkunst en goede inrichting, allen }of verdient.

De andere Hospitaalen deezer Stad zijn minder merkwaerdig, waarom ik met derzelver befchrijving uwe aandagt niet zoo lang zal ophouden.

S. Giacomo degV Incurabili, in het kwartier di Campo Marzo gelegen ? is zijn oorfprong aan zekeren