is toegevoegd aan uw favorieten.

Onfeilbaare geneeswijze der vallende ziekte [...] ter reddinge van vele ongelukkige Nederlanders, en vooral vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 VERHANDELING over de

dat men eenige zichtbaare verandering in hetzelve gewaar kan worden; men kan zelfs in de Hersfenen van de zodanigen, die in hun leven de allerzwaarfte Overvallen van Epilepfie gehad hebben, menigmaal niets tegennatuurlyks vinden. Het gevoelen van Pifion is egter zomtyds zeer aanneemelyk; want het gebeurt in eenige gevallen, dat fchoon de Aanvallen van het een of het ander Deel beginnen, de oorzaak van de Kwaal evenwel niet in het zelve fchuilt, maar dat de Zenuwen , welke door het zelve loopen alleen maar eerder dan de andere Zenuwen worden aangedaan. Zodanig was , indien ik my niet bedrieg, het geval van dien jongman, waar van wy § 5. gewag gemaakt hebben, in welken het klaar bleek, dat de Hersfenen kwalyk gefield waren, en die van zyne kindsheid af aan fluiptrekkinin een zyner Armen onderhevig geweest was, welke eindelyk in eene verfchrikkelyke Epilepfie veranderden , die egter niet te weeggebraeht wierd door eene byzondere ongefteldheid van den Arm, maar door eene oorzaak, welke in't begin alleen den oorfprong van de Nervi Brachiales, en vervolgens de Hersfenen, aandeed; doch deeze gevallen zyn zeld«» zaam en geenszins voldoende om te bewyzen, dat 'er geen Epilepfiae Sympathicae zyn. IVepfierus, die de Zenuwziekten zeer wel gekend heeft, oordeelde, dat men daar niet aan behoorde te twyffelen; „ „ Het is zeker, zegt hy, dat 'er Epilepfiae zyn, „ zonder eenige ongefteldheid in de Hersfenen'". Hy bewyst dit op tweeërlei wyzen , voor eerst, nadien eene Zenuw-kwetzing , een Beet van een Dier, Melk, die in de Maag vergoord is , Vergiften, Wormen &c. de Vallende Ziekte veroorzaaken in geitellen, waar in aan de Hersfenen niets ontbreekt; ten anderen, om dat men dezelve dikwyls geneest door middelen, welke alleen op het

aan-