is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 229

goedtgcvonden, hen af te vaardigen en verlof te geven om huns weeghs te zeilen. Men gaf hun brieven met bevel aan alle Kommandeuren, Kapiteinen, en Bevelhebberen tei zee, in dicnft van hunne Hooghmoogentheden, of de Hollandtfche Weftindifche Kompagnie, dat ze hun op de kuft van Aftikt zouden laaten handelen en zeilen waar 't hun zou believen; ten waare de gemelde Kommandeuren en Kapiteinen bewuft waaren dai tuffchen den Koning van Engelandt en hunne Hoog. Moog. oorlog was ontftaan. Ook werdt bedongen, en belaft, dat ze niet zouden handelen daar de gemelde Kompagnie haare komptoiren, of pakhuizen hadde, en dat ze d'onderdaane-n der Heeren Staaten, nocht der voornoemde Kompagnie,'niet zoudenbefchaadigen: op verbeurte van de vrachten, die zy, volgens st verdragh met hun aangegaan, hadden te eifchen. De Ruiter oordeelde dat het toen noch niet geraaden was hun affcheidtbrieven aan de Weftindifche Kompagnie in Hollandt te geven, ten einde dat die hun de gemelde vraghten van d'ontlofte goederen zou bctaalen: maar verplichtte hen, dat zc hunne vrachtbrieven voor het kafteel del Mina zouden af haaien, die men hun daar ter goeder trouwe beloofde te zullen behandigen. Des anderendaags, op de hooghte van elf graden gekomen, werdt nieuwe ordre beraamt op het ftellen van den koers, en vaftgeftelt, dat men met alle moogelyke fpoedt naar de kaap das Palmas, op de Greinkuft, zou zeilen, maar of'tgebeurde dat de vloot, doorftroom, mift, of onP 3 weêr»

1664.

hunnes weeghs te vaaren.

10 Nov.

Ordre geftelt op den koers.

11 Nov