is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16-65.

Veertien fcheepen tfermift, en opgezocht.

19 Aug. Zie Ait&ema xlv. 481.

Vier Zweed tfche fcheepen isngehouden.t «o Aug.

Verzuim ▼an Kapitein Nie«lek.

446 IÏET LEVEN VAN DEN

nig opkoelendc, en van de Schotfche kuft afwaaiende, de Nedcrlandtfche vloote niet toeliet de zelve naar wcnfch te konnen naaderen: m voegen dat d'Engelfche vloot daar door gelegentheit bequam om dicht langhs de gemelde kuft, buiten 't gezicht der Hollandtfche vloot, haare havens, zonder eenige ontmoeting, te bezeilen. Sedert den achtienden 'savondts hadt men in de vloot alle vlyt aangewendt om Noordtnoordtweft over 't Ztmdt te zeilen. Den negentienden werden 's morgens wel veertien zeilen van de vloot vermift, die ontrent vier mylen te ru"-fi moft loopen eer zy die vonden. Dit was ten deele veroorzaakt uit onachtzaamheit, ten deele overmits eenige koopvaardyfeheepen, zich by de vloot bevindende, een verkeerden koers hadden gezet, en 'snachts een vuur opgeftecken, ('t welk niet dan by de L. Admiraalen van d'esquadres moght gefchicden) waar door verfchcide fcheepen waaren verleidt. Korts daarna f werden vier Zweedtfche fcheepen, met pik, teer, en yzer geladen, uit de Sont koomende, aan* gehaalt, en naar Texel opgezonden: drie door den Kapitein Niedek, en een door den Kapitein Boos. Maar federt verftondt men, met misnoegen, dat Niedek twee van die fcheepen-, de Zweedtfche fchippers daar af lichtende, yder met een Nedcrlandtfche Loots, van de vloot hadt laaten affteeken: niet ■ tcgenftaandc hy, volgens zyne ordre, die fcheepen/ten minfte met twee derde doelen van zyn volk, moft bezet hebben, en W hy wederom, by overzetting, met ander