is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. aoi

ge wyze, ervarene en cordate Heeren uit den \ (,66. midden van der zeiver illuflre vergadering te ajjifteren.

Ter ordonnantie van den voornoemden Krygsraadt.

J. ANDRINGA.

De Heere Raadtpenfionaris deedt den Hy doet veertienden van Oétober ter vergadering der rapport ter Heeren Staaten van Hollandt rapport van \V;^gada~ geen, geduurende zyn verblyf op 's Lands HoiIanc# vloot als Gedeputeerde en Gevolmaghtigde I+ oaob. van hunne Hoog. Moog. was voorgevallen. Waar op hunne Ed. Groot Moög. zich over de voorzichtige conduitte, wyze beftieringe en kloekmoedig beleidt ontrent het employ der vloot, by hem gebruikt en in 't werk geftelt, ten hooghften vernoeght en voldaan hielden: en voorts goedtvonden, dat den zeiven, tot betuiging dat zyn dienft hunne Ed. Groot Groot Moog. zonderling aange- En wordt naam was geweeft, uit den naame van hunne bedankt. Ed. Groot Mo og. in de befte forme zoude worden bedankt: 't welk ook gefchiedde. Ook nam men ter Generaaliteit in zyn beleidt, op 's Landts vloot gehouden, insgelyks genoegen. De L. Admiraal de Ruiter De Ruiter nam onderwyl in krachten zoo verre toe, dat wordt weêr hy den vyfden van December zyn kerkgangk grondt, deedt, en maakte zulks aan de Heeren Staaten van Hollandt met een brief bekent, daar by voegende, dat hy zich eerftdaags d'eere yerhoopte te geeven van haar Ed. Groot N 5, Moog..