is toegevoegd aan uw favorieten.

Oorlogs-monument bij dit ontzettend jaar, 1794. en hooge belangen van staat en regeering, thans en voortaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 In dc MIDDENLANDSCHE ZEE. 1793.

langs eenen veel langeren weg op Livorno moest trekken. — Elk ziet ligt, van welk eenen fchadelykeu invloed d.'t groot verlies van tyd op den toefland der Geallieerden te TOüLON moest weezen,

De verdere zaak van G5NUA is als volgt. ——

Den 4 Nov. (na aankomst van een Courier uit Wennen , die enkel eene ernftige doch heufche Raadgeeving medebragt, om toch m de Party der Coalitie overtcgaan) zondt de SENAAT de ronde Verklaaring aan den Engelfchen Admiraal: „ DAT DE REPÜBLIKK VOL„ STREKT NEUTRAAL WILDE BLYVEN." En toen fcheen het, ais of de gecombineerde Vloot op de Rcede aanflalten wildé maaken om de Haven nu formeel te blocqueeren. Doch

Den 9 Nov. verklaarde Mr. Drake, Engelsch Minister by Genua „ dat eigenlyk 'sKonings meening niet „ was geween de Republiek te dwingen , om tot de „ Coalitie overtegaan; maar dat men enkel Satisfaiïie „ wilde vraagen voor het Infult in de Flaven van GE» „ NUA aan een Engelsch Schip door Franfche Zee„ lieden aangedaan; welke Satisfactie, zyns oordeels, ,, had kunnen gegeeven worden, door den Franfchen „ Minister uit GENUA te doen vertrekken." — Het Antwoord des SF.NAATS op deeze Nota was zeer heusch en hoofdzaakelyk: „ dat de SENAAT zich „ zeer daarover verblydde, dat de Koning van Engev land eenen Vryen en Onafhanglyken Staat riet m wilde dwingen tot het verlaaten van eene NEUn TRALI'IEIT , welke deszelfs belang vorderde te

„ be-