is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL. 443

met den impoft op de bieren voortduuren. bier; Ook maakte men, in vervolg van tyd , ten opzigte van denzelven, even als van dezen impoft , onderfcheid tuffchen de vreemde en eigen bieren , als mede tusfchen de genen die vertapt of die voor eigeu rekening ingelegd werden. Volgens de lyft namelyk van den opaccys op de wynen en bieren , onder de eerften van welken ook de brandewyn begrepen was , die wy hier in 't oog hebben (.21), moeft men betalen ;

Van een vat Jopenbier - ƒ 4 - 0-0 Van een ton bier buiten de vereenigde Provinciën gebrouwen

den opaccys gewag gemaakt. By Refol. van den 29. Jun. daar aan volgende werd tot het heffen van de generale middelen belloten , met byvoeging; dat de Kontributie te gelyker tyd zoude ophouden, zonder dat men van 't affchaffen van den opaccys gewaagd vindt; zie hier voor hl. 206. In de Zwolfche verklaring van 't jaar 1602 , boven hl. 210. bygebragt, leed men van de zware accyfen , welken de groote Steden tot eigen onderhoud hadden ingevoerd: en dewyl de opaccyzen ten platten lande en in de kleine plaatzen op 't voorbeeld der groote Steden opgelegd waren, denken wy , dat ze ook daar, zo wel als in deze fteden, gang zullen behouden hebben. Grooter zekerheid, die ook in 't geval voor handen van geen byzonder belang is, kunnen wy,- uit hoofde van de fchaarsheid der berigten die van dezen opaccys voor ons te bekomen waren, niet geven : doch vaft gaat bet, dat vier of vyf jaren later de Opaccys te gelyk met den impoft werd ingevorderd. Zie Refol. der Gedep. Stat. van den 21. Jun. 1604. tn 13. Jun. 1605.

(21) Zie deze lyft in de Gener. en partic. Ordonn. gedrukt in 1661. hl. 9. Wanneer dezelve gemaakt zy kunnen wy niet bepalen.