is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S29 )

Te weeten, een zeker welbemiddeld Landman, had eens, m een vruchtbaar jaar, zoo veel meer veldvruchten in te zamelen dan gewoonlyk , dat hy byna de he fte meer geld *an daghuuren voor 'twerkvolk uktellen moest aan te vooren. Een zyner bekenden eens op een avond, m zyn huis komende, vond hem S gémelyk en misnoegd. En de reden van zyn? S dnetiykheul, ontdekte hy ras, was hier in g legen, lenl-Z-?00 ^ arbeidsl0°n had ™eten uittel-

Deeze fchraapzuchtige Albegeer, zag al de grootere voordeden van een dubbel gewas vdorby , ften hy kon er geen genoegen van hebben , wegens zyn kniezen over een gering meerder uitfehot.

4. Wees geen Bemoeial, noch Albedil.

Lik die zich, zonder noodzaak, met eens anderen doen bemoeit, haalt zich veel verdriet op den s" dat alle genoegens verbant. '

S'- Wacht u voor buitenfj>oorige Eerzucht.

Wanneer men deeze zielsneiging te veel inwilliet wordt zy onverzaadlyk op den duur; - e!neven f n

KSfaiB??8 Tr de Waare ^elsrust . want z? verwekt afgunft nyd, verdriet, en zelfs verachting

li Z:s TV'eene fcbadtm^ * *<"

H, (m d'enr VBOr ttUdt> vo!Ztze «ebterna. • ' treflvk oon f°nedkeunnS van hec geweeten, is een voor-

JhfaieÏÏbSg™ ***** **

„ZSÏa TWy gez°?d en vro]yk ' of te« «»nften vergenoegd leeyen, dan beeft ons lichaam geduurig beweeging nodig Eene maatige beweeging maak? ons Vlug, verteert de fPys, en doet ons met fmaak eeten Honger is oe beste faus der 1'pyzen. Nuttige ziel-werkzaamheid geeft geen minder vergenoegen. Onze gedachten ft,an nimmer ftil; zo wy ons roet dwaasheden of beuzelingen ophouden, dan kan de ziel er geen verkwiklyk voedfel uittrekken; dan geraakt zy ligt 111 een kwynenden en verveelenden toeftand. In tegendeel, nieuwe kundigheden te bekomen van belan»iyke zaaken; te overleggen 'tgeen voor ons zeiven én D d 3 an.